Regulamin

Regulamin sklepu internetowego – ZapytajSyndyka.pl
Spis treści:
1. Postanowienia wstępne
 1. Właścicielem sklepu internetowego jest ŁUCZAK RESTRUKTURYZACJE Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków NIP 6751781194 REGON 525063712 (dalej razem jako: ŁUCZAK RESTRUKTURYZACJE).
 2. Z właścicielem sklepu internetowego ZapytajSyndyka.pl możesz skontaktować się mailowo, pod adresem kontakt@zapytajsyndyka.pl lub telefoniczne, pod nr telefonu: +48 602153910.
 3. Właściciel sklepu internetowego jest jednocześnie administratorem danych osobowych, przetwarzanych w sklepie internetowym ZapytajSyndyka.pl. Szczegółowe zasady dotyczącego przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w § 10 niniejszego regulaminu oraz w Polityce Prywatności.
2. Definicje
 1. Niektóre słowa użyte w niniejszym regulaminie mają szczególne znaczenie, zapoznaj się z poniższymi definicjami, żeby wiedzieć do czego się odnoszą:
  1. Sklep – sklep internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej: www.zapytajsyndyk.pl/E-usługi, w zakresie obejmującym Usługi cyfrowe oraz w zakresie obejmującym Produkty cyfrowe, prowadzony przez Sprzedawcę;
  2. Sprzedawca lub Usługodawca – ŁUCZAK RESTRUKTURYZACJE Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków NIP 6751781194 REGON 525063712;
  3. Klient – „Ty” – osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu lub zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta;
  4. Konsument – osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. kupująca Produkt w Sklepie lub korzystająca z usług oferowanych przez Sklep), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. kupująca Produkt w Sklepie lub korzystająca z usług oferowanych przez Sklep), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  6. Produkty cyfrowe – treści cyfrowe wytwarzane, prezentowane i dostarczane Klientom przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu w zakładce http://zapytajsyndyk.pl/E-usługi;
  7. Usługi cyfrowe – usługi, które mogą być przedmiotem Zamówienia, prezentowane Klientom przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu w zakładce http://zapytajsyndyk.pl/E-usługi (tj. konsultacja mailowa, konsultacja online) dostarczane zdalnie lub stacjonarnie po opłaceniu danej Usługi;
  8. Zamówienie – czynność faktyczna, polegająca na wyborze Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej przez Klienta, złożenia oświadczenia woli, wyrażającego chęć zakupu za wskazaną cenę i potwierdzenia zakupu poprzez zapłatę ceny.
 2. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów sprzedaży zawieranych między Klientem, a Sprzedawcą oraz innych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia umowy sprzedaży lub skorzystania z Usługi cyfrowej.
3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Jeżeli jesteś naszym Klientem i chcesz korzystać ze Sklepu, potrzebujesz mieć:
  1. urządzenie końcowe umożliwiające korzystanie ze Sklepu (np. komputer, tablet, smartphone), z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową w aktualnej wersji;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. włączoną możliwość zapisu plików Cookies w przeglądarce internetowej (wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z usług, może jednak powodować utrudnienia w działaniu Sklepu);
  4. aktywny numer telefonu komórkowego – w przypadku chęci skorzystania z kontaktu telefonicznego;
  5. dostęp do programu, umożliwiającego odczytanie plików: .doc lub .docx
  6. Dodatkowo, Usługodawca zaleca stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz przeprowadzanie ich okresowych aktualizacji.
  7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet i obarczone jest ryzkami charakterystycznymi dla sieci Internet, w szczególności:
   1. atakami hackerskimi;
   2. zainfekowaniem systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie
  8. Usługodawca zaleca, w celu uniknięcia wyżej wskazanych zagrożeń, oprócz uruchomienia zapory systemowej, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, laptopie lub urządzeniu multimedialnym, z którego korzysta Usługobiorca. Program antywirusowy powinien być aktualizowany na bieżąco – niezwłocznie po ukazaniu się kolejnej aktualizacji.
  9. Obowiązuje Ciebie jako Klienta zakaz dostarczania za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
  10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości przeglądania treści i możliwości składania Zamówień za pośrednictwem strony internetowej zapytajsyndyka.pl jest zawierana na czas nieokreślony i może być w każdym czasie rozwiązana, bez konieczności zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, poprzez zaprzestanie przeglądania przez Klienta treści zamieszczanych na stronie internetowej zapytajsyndyka.pl lub zaprzestanie składania Zamówień na Produkty cyfrowe lub Usługi cyfrowe.
  11. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. korzystania ze Sklepu z naruszeniem przepisów prawa, dobrych obyczajów lub postanowień Regulaminu, kopiowania Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych Sprzedawcy, bądź udostępnienia ich osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podania Sprzedawcy danych nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym lub naruszających prawa osób trzecich, bądź też podejmowania prób naruszenia lub naruszania zabezpieczeń technicznych Sklepu.
  12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wcześniej zrealizowane lub złożone Zamówienia.
4. Składanie Zamówienia
 1. Jeśli jesteś Klientem i chcesz złożyć Zamówienie w Sklepie, wykonaj następujące kroki:
  1. wybierz interesujący Ciebie Produkt cyfrowy lub Usługę cyfrową;
  2. kliknij przycisk „Kup teraz” i postępuj zgodnie z instrukcją;
  3. podaj dane niezbędne do wysyłki Produktu cyfrowego lub zamówienia Usługi cyfrowej (imię i nazwisko, adres e-mail, a także numer telefonu, jeżeli zamierzasz skorzystać z konsultacji telefonicznej);
  4. jeżeli chcesz otrzymać fakturę podaj dane do faktury;
  5. zapoznaj się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptuj jego treść;
  6. wyraź zgodę na spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub wykonanie usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust.1 Regulaminu, skutkujące utratą prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  7. wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  8. kliknij przycisk „Przejdź do płatności”, wybierz formę płatności;
  9. kliknij przycisk „Kupuję i płacę” i opłać Zamówienie.
 2. Jeżeli wykonasz wszystkie powyższe kroki, otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail potwierdzenie Zamówienia – z chwilą otrzymania przez Ciebie wiadomości mailowej umowa uważana jest za zawartą. Potwierdzenie Zamówienia obejmuje informację o udzielonej przez Ciebie zgodzie na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 3. Podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zrealizowania Zamówienia.
 4. Produkt cyfrowy zostanie wysłany do Ciebie niezwłocznie po zaksięgowaniu się płatności.
 5. W przypadku, gdy zamawiasz Usługę cyfrową, niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów dotyczących wykonania usługi najpóźniej na następny dzień roboczy od dnia zaksięgowania się płatności albo otrzymania potwierdzenia Zamówienia. W trakcie tego kontaktu wspólnie ustalimy termin wykonania usługi, a taki sposób, aby odpowiadał Twoim potrzebom.
5. Płatności
 1. Jako Klient możesz w Sklepie dokonać płatności za Produkt cyfrowy lub Usługę cyfrową w następujących formach:
  1. tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy ŁUCZAK RESTRUKTURYZACJE Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, podany podczas składania zamówienia;
  2. za pośrednictwem serwisu szybkich płatności: Tpay, dostarczanym przez: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Władysława Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000412357 przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający numer REGON: 300878437 oraz numer NIP: 7773061579, o kapitale zakładowym 5 494 980,00 złotych w całości wniesionym.
  3. Terminem zapłaty jest dzień zaksięgowania się płatności na rachunku bankowym ŁUCZAK RESTRUKTURYZACJE Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie.
  4. Wszystkie prezentowane na stronach Sklepu ceny Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych są cenami brutto i zawierają wszystkie niezbędne podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Sprzedawca może zmienić ceny Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych, oferować je nieodpłatnie lub przeprowadzać czasowe promocje lub udzielać rabatów, co nie ma wpływy na Zamówienia wcześniej przez Ciebie złożone. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony, a rabaty i promocje nie sumują się.
  6. Jeżeli posiadasz kupon rabatowy, wpisz kodu kuponu w polu „Kod kuponu” dostępnym na etapie składania Zamówienia i kliknij przycisk „Zastosuj kupon”. Rabat zostanie uwzględniony w cenie Zamówienia.
  7. Do każdego Zamówienia wystawiamy fakturę (imienną lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej. Faktura zostanie przesłana do Ciebie automatycznie, na co niniejszym wyrażasz zgodę.
6. Warunki i terminy dostawy
 1. Zamówiony przez Ciebie Produkt cyfrowy wyślemy na wskazany przez Ciebie w formularzu Zamówienia adres e-mail, niezwłocznie po zaksięgowaniu się płatności.
 2. Jeżeli zamówisz Usługę cyfrową skontaktujemy się z Tobą pod wskazanym przez Ciebie w formularzu Zamówienia adresem e-mail lub podanym przez Ciebie numerem telefonu najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu się płatności lub otrzymaniu Twojej wiadomości mailowej.
 3. Realizacja usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej nastąpi w terminie wskazanym w opisie Usługi cyfrowej lub indywidualnie z Tobą ustalonym, w trakcie kontaktu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Jeżeli nie wpłacisz ceny za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie, Twoje Zamówienie zostanie anulowane.
7. Odstąpienie od umowy
 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przysługuje Tobie prawo do odstąpienia od umowy opisane w niniejszym paragrafie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Jeżeli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować o tym Sprzedawcę, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sprzedawcy: kontakt@zapytajsyndyka.pl. Wystarczające dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy będzie wysłanie tego oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Po otrzymaniu przesłanego przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Tobie, nie później niż w terminie 14 dni, wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 4. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Ciebie użyty przy zawarciu umowy, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Tobie, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub wykonanie usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a składając Zamówienie wyraziłeś zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej przed terminem, o którym mowa w ust. 1 powyżej i oświadczyłeś, że jest świadoma/y utraty prawa do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), zaś Sprzedawca przesłał Tobie potwierdzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, zawierające informację o udzielonej przez Ciebie zgodzie na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
8. Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za niezgodność z umową Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych, kupionych w Sklepie.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas Produkty cyfrowe i Usługi cyfrowe posiadały najwyższą jakość. Produkty cyfrowe i Usługi cyfrowe prezentowane w Sklepie są zgodne z umową. .
 3. Niezgodność z umową Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych polega w szczególności na:
  • niezgodności z umową opisu, rodzaju, jakości, kompletności, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności oraz dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji;
  • nieprzydatności do szczególnego celu, do którego są potrzebne Tobie jako Konsumentowi, o którym powiadomiłeś Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 4. Produkt cyfrowy lub Usługa cyfrowa jest ponadto niezgodna z umową, gdy:
  • nie nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Produktu cyfrowego lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  • został dostarczony bez akcesoriów i instrukcji, których dostarczenia Konsument mógł rozsądnie oczekiwać;
  • jest niezgodny z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 5. Reklamacja odnoszące się zarówno do Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych, jak i funkcjonowania Sklepu, powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Ciebie jako naszego Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności z umową) oraz żądanie związane z reklamacją, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamację w formie mailowej możesz wysłać na adres e-mail: kontakt@zapytajsyndyka.pl, a w formie pisemnej na adres: ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 8. Informujemy, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona względem Klientów, niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
9. Dane osobowe
 1. Podanie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz w wielu przypadkach konieczne – np. w celu złożenia Zamówienia, umożliwienia Sprzedawcy dostarczenia Tobie Produktu cyfrowego lub skontaktowania się z Tobą np. w celu ustalenia terminu konsultacji prawnej, zamówionej w ramach Usług cyfrowych.
 2. Administratorem podawanych przez Ciebie danych osobowych jest: ŁUCZAK RESTRUKTURYZACJE Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków NIP 6751781194 REGON 525063712 
 3. Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie, pod adresem wskazanym w ust. 2 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@zapytajsyndyka.pl lub telefonicznie pod nr (+48) 602153910.
 4. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:
  1. udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej, złożenie Zamówienia w Sklepie czy kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, Instagram, LinkedIn czy komunikatora Messenger),
  2. wykonania zawartej umowy sprzedaży, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
  3. prawnie usprawiedliwionego interesu Usługodawcy jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z usług, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
  4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
 5. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług i realizacji zamówionej przez Ciebie usługi lub umowy, przez okres niezbędny do jej realizacji, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Następnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Twoje dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi księgowe, hostingowe, mailingu (Newsletter), związane z realizacją Zamówień, systemu płatności). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia usług oraz realizacji wiążących nas umów.
 7. W ramach przekazywania danych osobowych możliwe jest ich przekazywanie i następnie przechowywanie danych osobowych do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich przypadkach, dane przekazywane do podmiotów działających poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie będzie wpływać negatywnie na zakres ochrony danych i Twoje prawo do prywatności będzie respektowane z zachowaniem należytych standardów.
 8. W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego do przekazywania dochodzi zazwyczaj w oparciu o poniższe podstawy:
  1. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
  2. w sytuacjach zaś, jeśli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony wskazanych w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
 9. W odniesieniu do przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych, przysługują Tobie następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, a także polityka plików Cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.
10. Prawa autorskie
 1. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a jego wykorzystanie w celach innych niż zapoznanie się z jego treścią i zaakceptowanie wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. Prezentowane w Sklepie Produkty cyfrowe wraz z ich omówieniem w formie nagrań również stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego.
 3. Produkty cyfrowe są udostępniane Klientom na zasadzie licencji niewyłącznej, z zastrzeżeniem ust. 4 – 6 poniżej.
 4. Z chwilą pobrania Produktu Cyfrowego projektu Sprzedawca udzielana Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Produktu cyfrowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie użytku osobistego jak i komercyjnego, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Produktu Cyfrowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Produktu Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie rozpowszechniania Produktu Cyfrowego wyłącznie w celu zawarcia umowy, podpisania lub wykorzystania dokumentu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, poprzez jego wyświetlanie, udostępnianie drugiej stronie w taki sposób, aby mogła mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Licencja umożliwia ponadto wprowadzenie zmian w Produkcie Cyfrowym w celu dostosowania Produktu Cyfrowego do potrzeb danego stosunku zobowiązaniowego i korzystanie ze zmienionego Produktu Cyfrowego w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych ust. 4 powyżej.
 6. Licencja nie obejmuje możliwości odsprzedaży lub jakiegokolwiek rozpowszechniania Produktu Cyfrowego za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie, zarówno w identycznej jak i zmienionej formie lub treści.
11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu na drodze postępowania mediacyjnego, którego szczegóły określą strony sporu.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez:
 3. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Sprzedawcą,
  2. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są za pośrednictwem strony internetowej uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Ponadto, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, zawartych przez Internet.
 5. Przed skierowaniem sprawy do sądu polubownego należy przeprowadzić i zakończyć postępowanie reklamacyjnego, a ponadto, obydwie strony sporu muszą wyrazić zgodę na wszczęcie postępowania przed sądem polubownym. W pozostałych wypadkach sprawy sporne powinny zostać poddane właściwym sądom powszechnym.
12. Postanowienia końcowe
 1. Jakakolwiek zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie miała wpływu na dotychczas świadczone usługi, złożone Zamówienia czy zawarte Umowy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania nowego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. W sprawach spornych, Sprzedawca będzie dążył do polubownego ich rozwiązania, a dopiero w braku możliwości dojścia do porozumienia, sprawa będzie skierowana na drogę postępowania sądowego.
 4. Prezentowane i dostarczane za pośrednictwem Sklepu Produkty cyfrowe i Usługi cyfrowe mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako wiążąca porada lub opinia prawna. Finalne brzmienie umów lub dokumentów, opracowanych w oparciu o Produkty cyfrowe lub decyzji biznesowych podjętych w oparciu o Usługi cyfrowe powinno uwzględniać indywidualne ryzyko i uwarunkowania każdej z umawiających się stron, precyzować potrzeby, uprawnienia i obowiązki wynikające z okoliczności danej sprawy, a Sprzedawca nie udziela gwarancji, że skorzystanie z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej pozwoli osiągnąć zamierzony przez Klienta cel lub efekt. Treść umowy lub dokumentu nie może pozostawać w sprzeczności przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W celu skorzystania z indywidualnej porady prawnej zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na Stronie.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2023 r.