Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r., na terytorium całej Unii Europejskiej, a zatem i w Rzeczypospolitej Polskiej, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie Twoje bezpieczeństwo, które jest dla nas priorytetem, zapewniamy, iż dla ochrony danych osobowych stosujemy wszelkie środki przewidziane prawem, a ponadto stosujemy zasadę szczególnej ostrożności. Poniżej pragniemy przedstawić Ci reguły, według których zbieramy i przechowujemy Twoje dane, prawa jakie Ci przysługują, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych. Uprzejmie prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o zaakceptowanie warunków korzystania z naszej strony internetowej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności wyżej wspomnianego rozporządzenia RODO, jak również przepisów polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

„RODO” w art.4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, cechy fizyczne czy też fizjologiczne. Ponadto, takimi danym są również informacje o Twojej lokalizacji wysyłane przez smartphone’y, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto, informujemy iż zgodnie z „RODO” ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego możesz kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Administratorem jest ŁUCZAK RESTRUKTURYZACJE Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków NIP 6751781194 REGON 525063712. Z administratorem danych osobowych może skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@zapytajsyndyka.pl lub telefonicznie pod nr (+48) 602153910.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów Zapytaj Syndyka, osób kontaktujących się z Zapytaj Syndyka, osób kupujących produkty w sklepie internetowym Zapytaj Syndyka, zarówno za pośrednictwem strony internetowej, wiadomości mailowej, jak i portalu społecznościowego Facebook czy komunikatora Messenger, w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy (w tym dokonania zakupu w sklepie internetowym), tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres zamieszkania lub adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu.

W tym miejscu informujemy, iż w ograniczonym zakresie będziemy gromadzić Twoje dane „wrażliwe” danych, tj. między innymi informacje o Twoim pochodzeniu rasowym, przekonaniach religijnych czy światopoglądowych, seksualności, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych czy partii politycznych, a ponadto informacji o stanie Twojego zdrowia, kodzie genetycznym, danych biometrycznych czy też ewentualnej karalności. Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe. W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

 

Pliki cookies

Współadministratorzy korzystają z plików cookies (tzw. ciasteczek), wobec powyższego korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Masz możliwość dokonania zmian ustawień dotyczących plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Z plików cookies korzystamy jedynie po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony pod adresem: www.zapytajsyndyka.pl, nie identyfikując w żaden sposób Twoich danych osobowych. Masz prawo samodzielnie określić warunki przechowywania plików cookies. W tym przypadku doprowadzić to może jednak do nieprawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:

– udzielonej przez Ciebnie dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej, kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook czy komunikatora Messenger),

– wykonania zawartej umowy, finalizacji zakupu dokonanego w sklepie internetowym, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,

– prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z usług, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),

– obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

 

Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe są następujące:

– zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której jesteś lub zostaniesz stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Twoje imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres e-mail, adres zamieszkania lub dostawy.

– prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Twoją rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Twoich spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym. Twoje dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Ciebie usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Twoje dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 

Jakie posiadasz uprawnienia?

„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadasz:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Swoich danych osobowych,

– prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W razie, gdybyś miał jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila lub listu wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres kontakt@zapytajsyndyka.pl lub ul. Moniuszki 2A/2 , 31-513 Kraków. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W każdym momencie możesz zwrócić się do Administratora w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Ci uprawnień, w tym celu podajemy dokładne dane kontaktowe:

ŁUCZAK RESTRUKTURYZACJE Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie; ul. Moniuszki 2A/2, 31-513 Kraków, mail: kontakt@zapytajsyndyka.pl; telefon: (+48) 602 153 910.